BRF Gamlestadstorget anges nedan som Utgivaren.

Denna webbplats, inklusive dess innehåll, valet och struktureringen av innehållet på varje enskild sida och på samtliga sidor samt alla sidor tillsammans, är och ska förbli Utgivarens exklusiva egendom. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du följande villkor:

Innehållet och tjänsterna som erbjuds på webbplatsen, liksom våra användarvillkor, uppdateras löpande och kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande.

All information som finns på denna webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick” utan garantier eller villkor av något slag, uttryckt eller underförstått, inklusive men inte begränsat till, underförstådda garantier av något slag, lämplighet för ett visst syfte, brott mot tillämplig lag eller tredje parts rättigheter. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluts alla sådana underförstådda villkor och garantier uttryckligen.

Utgivaren kan tillhandahålla länkar till annat innehåll, till exempel webbplatser, webbapplikationer och nedladdningsbara applikationer. Om det inte uttryckligen anges är detta innehåll inte under Utgivarens kontroll. Utgivaren ansvarar inte för sådant innehåll från tredje part. Tillhandahållandet av en länk av oss är endast för referens och innebär inte någon koppling till eller godkännande av det länkade innehållet eller den tredje part som kontrollerar det.

Vid åtkomst och användning av webbplatsens inloggade läge är det ditt ansvar att vidta alla åtgärder för att säkerställa att ingen annan får tillgång till ditt personliga konto, inklusive, men inte begränsat till, ditt användarnamn, lösenord och / eller andra säkerhetsanordningar som används för att komma åt portalen. Du ska gottgöra och hålla Utgivaren skadelöst för allt och alla, skador, ansvarskrav eller kostnader som uppstår på grund av obehörig åtkomst som orsakas av att du inte uppfyller kraven ovan.

Utgivaren tar inget ansvar för något beslut du fattar baserat på informationen på denna webbplats, eller ditt beroende av någon information som finns där.

Utgivaren friskriver sig uttryckligen allt ansvar för direkta, indirekta, följd, speciella, väsentliga eller andra förluster av något slag som uppstår på grund av åtkomst till eller användning av denna webbplats eller all information som finns häri, inklusive hyperlänkade webbplatser.

Utgivaren är författare till material som publiceras på webbplatsen. Utgivaren förbehåller sig alla äganderättigheter, upphovsrätt, varumärken och alla andra immateriella rättigheter till webbplatsen, dess innehåll och till alla produkter eller tjänster som nämns på webbplatsen, utom där det anges att sådana rättigheter innehas av en tredje part.

Du får se, ladda ner och skriva ut material från denna webbplats endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. All annan kopiering, distribution, modifiering eller användning av material på denna webbplats, utan föregående skriftligt godkännande från Utgivaren, är strängt förbjudet och kan ge upphov till anspråk på ersättning.

Om några bestämmelser i dessa villkor visar sig vara olagliga, ogiltiga eller ogenomförbara av någon anledning, ska den eller de bestämmelserna upphöra, och de återstående bestämmelserna förblir giltiga och fullt verkställbara.

Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med svenska lagar, utan hänsyn till principerna om lagkonflikter. Juridisk plats för eventuella tvister ska vara Göteborgs tingsrätt, Sverige.